Participatie

Onze missie is om zo te werken dat alles wat we doen en laten bijdraagt aan het geluk van onze inwoners en ondernemers.
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat wij als gemeente invloed hebben op verschillende factoren die dit geluk bepalen. Bijvoorbeeld het versterken van de verbondenheid in de buurt, het verhogen van het vertrouwen in de gemeente, het versterken van de trots op de woonplaats, stimuleren van deelname aan het maatschappelijk leven, faciliteren van buurtgericht samenwerken en verbeteren van de relatie inwoner-gemeente. Op al deze factoren kan burger- en overheidsparticipatie een positieve invloed uitoefenen.

Burgerparticipatie

We spreken van burgerparticipatie als wij inwoners betrekken bij initiatieven van onze kant: beleid dat we ontwikkelen, projecten die wij initiƫren. We streven naar de hoogst mogelijke mate van participatie in de participatieladder, afhankelijk van onze rol (situationeel). Zo kunnen we in onze rol van handhaver een minder hoge mate van participatie toepassen dan in onze rol van beleidsmaker of projectleider. In de rol van beleidsmaker of projectleider is juist maximale ruimte voor participatie.

Overheidsparticipatie

We spreken van overheidsparticipatie wanneer wij als gemeente aansluiten bij initiatieven van inwoners en ondernemers, zonder de regie over te nemen. Wij stellen ons hierbij stimulerend en faciliterend op. Dat betekent dat we de initiatiefnemers te allen tijde in the lead laten. Onze inspanningen zijn er vooral op gericht om de autonomie van inwoners te versterken en obstakels van overheidswege uit de weg te nemen. Andere vormen van faciliteren passen we alleen toe op verzoek van de initiatiefnemers. Dat gebeurt wanneer zij het echt niet met elkaar redden en ondersteuning van ons vragen. Overheidsparticipatie is feitelijk de hoogste trede op de participatieladder.

Ambitie

Als gemeente doen we al veel op het gebied van burgerparticipatie. Dit willen we blijven uitbreiden en verbeteren. Er zijn ook al mooie voorbeelden van overheidsparticipatie. Hier willen we nog veel meer van! Onze gebiedscoƶrdinatoren hebben hier een belangrijke rol in, maar participatie blijft een verantwoordelijkheid van onze hele organisatie. Dit past bij onze kernwaarden en onze visie dienstverlening.